Regulácie poskytovania služieb a prístupu do QUERYSPEED Platformy

Najnovšia aktualizácia Regulácií: 15.7.2020

PRAVIDLÁ PRÍSTUPU KU QUERYSPEED PLATFORME

 

I. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1.1 Regulácie – tieto Regulácie o poskytovaní služieb a zabezpečení zo strany Queryspeed Platformy.

1.2 Poskytovateľ služby – Čiči SPEED s.r.o., s registrovaným sídlom v Trnovci nad Váhom, adresa: Trnovec nad Váhom 210, Trnovec nad Váhom, 925 71 , IČO: 50249312, IČ DPH: SK2120245259, DIČ: 2120245259, označený ako Poskytovateľ služby pre trh
na internetovej stránke www.queryspeed.sk.

1.3 QUERYSPEED Platforma – internetová B2B platforma Poskytovateľa služby, ktorá je
k dispozícii na nasledujúcej adrese: www.queryspeed.sk, ktorá je ďalšou verziou Platformy Queryspeed.sk.

1.4 Príjemca služby - používateľ, ktorý je zmluvou viazaný na Poskytovateľa služby.

1.5 Zmluva – zmluva o poskytovaní služieb uzatvorená medzi Poskytovateľom služby
a Príjemcom služby vo forme uvedenej v článku VII. ods. 1 a nasl.

1.6 Obchodný komunikátor – priamy komunikátor dostupný v rámci Platformy, ktorý umožňuje priamu komunikáciu.

1.7 Služby - služby poskytované za úhradu na základe zmluvy v rámci určeného Produktu.

1.8 Náklad - voľná ponuka tovaru, ktorú uverejnil Používateľ v rámci TfF alebo TfS a bola akceptovaná obidvomi stranami transakcie.

1.9 Účtovné obdobie - uzatvorené obdobie, pre ktoré je Užívateľovi vystavená faktúra
za poskytovanie služieb.

1.10 Faktúra - faktúra s DPH vydaná Príjemcovi služby za poskytovanie služieb poskytnutých Používateľovi.

1.11 Cenník - zoznam cien za prístup k Službám spolu s uvedením aktuálnych akcií, uverejnených na internetovej stránke www.queryspeed.sk, v časti: Cenník.

1.12 Účet - účet na Platforme Queryspeed.sk pridelený Používateľovi, ktorý tvorí súbor zdrojov (údajov) a práv, na ktorých sú vytvorené Odvodené účty.

1.13 Odvodený účet – účet fyzickej osoby prináležiaci k Účtu, ktorého číslo QueryID
sa skladá z numerickej hodnoty.

1.14 QueryID – jedinečné identifikačné číslo pridelené Používateľovi pri registrácii Účtu, vytvorené podľa vzorca X+1, kde X je číslo pridelené predošlému Používateľovi
k Súvisiacemu účtu.

1.15 Používateľ – fyzická osoba (podnikateľ), organizačná jednotka bez právnej subjektivity, ktorá má podľa zákona právnu spôsobilosť alebo právnická osoba, ktorá vykonáva obchodnú činnosť súvisiacu s dopravou a nákladnou prepravou, ktorá je Používateľom, ktorý zaregistroval Účet na QUERYSPEED Platforme.

1.16 Odvodený používateľ – fyzická osoba, ktorá má Odvodený účet vytvorený Používateľom v rámci Účtu. Používateľ je plne zodpovedný za kroky a chyby Odvodeného používateľa, predovšetkým v dôsledku porušenia Regulácií. Odvodený používateľ koná
v mene Používateľa ako splnomocnený Zástupca v zmysle ust. § 31 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

1.17 Autorizovaný používateľ - Používateľ, ktorý si zaregistroval Účet a spustil proces autorizácie Účtu na základe podmienok uvedených v Reguláciách alebo Súvisiaci používateľ, na ktorého bol štatút Autorizovaného používateľa presunutý. Autorizovaný používateľ môže kontaktovať Poskytovateľa služby v mene Používateľa vo všetkých záležitostiach súvisiacich s Queryspeed Platformou.

1.18 Zmluva – Všeobecné podmienky Queryspeed Platformy odsúhlasené Používateľom pri registrácii Účtu na Queryspeed Platforme, na základe ktorej používateľ používa Softvér.

1.19 Produkt – rozsah služieb, funkcií a práv, ku ktorým má Užívateľ prístup na základe zmluvy.

1.20 Objednávka - vyhlásenie Užívateľa prostredníctvom on-line formulára, ktoré predstavuje ponuku na uzatvorenie zmluvy s Poskytovateľom služby o podmienkach uvedených v objednávke.

1.21 Overovanie - proces základného overenia údajov poskytnutých v registračnom formulári, ktorého pozitívne vyhodnotenie prináša príležitosť objednať produkty, ktoré nevyžadujú autorizáciu.

1.22 Databáza - všetky údaje zadané prostredníctvom Softvéru vrátane osobných údajov, kontaktných a adresných údajov, informácií týkajúcich sa spoločnosti, jej dokumentov, vozového parku, zamestnancov, vydaných ponúk, uzatvorených transakcií.

2. Regulácie špecifikujú pravidlá prístupu ku Queryspeed Platforme a poskytovanie elektronických služieb Poskytovateľom služby.

3. Na získanie plného prístupu ku Queryspeed Platforme je potrebné:

a) Vytvorenie Účtu

b) Overenie identity/vlastníctva firmy nahratím firemných a účtovných dokumentov

c) Uzavretie zmluvy o určitých Produktoch.

4. Platformu Queryspeed môžu bez vytvorenia účtu využívať len súkromné osoby formou zadávania dopytov na prepravu malých nákladov – produkt Súkromné dokládky.

II. REGISTRÁCIA

 

1. Registrácia Účtu na Queryspeed Platforme vyžaduje vyplnenie registračného formulára dostupného na www.queryspeed.sk alebo pozvaním od iného Používateľa.

2. Počas registrácie Účtu Používateľ súhlasí s Reguláciami a potvrdzuje, že sa oboznámil
s podmienkami a súhlasí so všetkými ustanoveniami Regulácií.

3. Na používanie Platformy Queryspeed a Softvéru je potrebné mať zariadenia umožňujúce používanie internetových zdrojov, elektronickej poštovej schránky (e-mail) a webového prehliadača umožňujúceho zobrazovanie webových stránok.

4. Je zakázané, aby Používatelia doručovali nezákonný obsah do Platformy Queryspeed alebo Softvéru.

5. S výhradou ustanovení v ods. 6 nižšie má Používateľ právo mať iba jeden Účet. V okamihu registrácie Účtu dostane Užívateľ číslo QueryID. Každý Používateľ môže mať iba jedno číslo QueryID. Jeden Účet môže používať iba jeden podnikateľ.

6. V prípade, že Používateľ má pobočky alebo vykonáva obchodnú činnosť na viac ako jednom mieste v akejkoľvek podobe (predovšetkým ako organizačná časť podniku) je Používateľ povinný zaregistrovať každú pobočku, každú organizačnú časť podniku
alebo každú kanceláriu ako samostatného Používateľa, ktorý by mal mať samostatný Účet.

7. Používateľ si môže vytvoriť neobmedzené množstvo Odvodených účtov z Účtu pre fyzické osoby, ktoré sú v právnom vzťahu s Používateľom, predovšetkým na základe pracovných zmlúv, mandátnych zmlúv alebo zmlúv na vykonanie špecifickej úlohy, ak plnenie takýchto zmlúv neporušuje Regulácie alebo zmluvu.

III. AUTORIZÁCIA

1. Udelenie Autorizácie

1.1 Proces autorizácie Účtu na Queryspeed Platforme zahŕňa:

a) vytvorenie Účtu,

b) overenie Používateľa,

c) autorizácia Účtu.

1.2 Cieľom overenia Používateľa je overiť existenciu podniku Používateľa a podnikateľskú činnosť vykonávanú Používateľom na základe informácií, ktoré sú verejne dostupné a ktoré poskytne Používateľ.

1.3 Na účely overenia je Používateľ povinný Poskytovateľovi služby poslať faxom, emailom alebo bežnou poštou kópie dokumentov požadovaných Poskytovateľom služby.

1.4 Poskytovateľ služby si vyhradzuje právo kontaktovať Používateľa telefonicky na účely overenia telefónneho čísla a údajov o adrese, prípadne aj osobne podľa uváženia Poskytovateľa služby.

1.5 Niektoré kópie dokumentov právnych subjektov zaslaných na účely overenia Používateľa sa nahrávajú do Účtu. Z dôvodu bezpečnosti Používateľa je každý dokument označený vodoznakom Queryspeed. Vodoznak nie je potvrdením súladu s originálom.

1.6 Autorizácia Účtu je rozhodnutie prijaté Poskytovateľom služby na základe Regulácií
a interných overovacích postupov Poskytovateľa služby, berúc do úvahy ochranu záujmov Poskytovateľa služby a ostatných Používateľov, ktorých pozitívny výsledok znamená možnosť použitia Produktov, ktoré vyžadujú autorizáciu.

1.7 Poskytovateľ služby si vyhradzuje právo zmeniť údaje požadované na vytvorenie Účtu, overenie Používateľa a autorizáciu Účtu na Platforme Queryspeed. Akákoľvek samostatná zmena údajov zo strany Používateľa sa zakazuje.

1.8 Poskytovateľ služby sa môže kedykoľvek rozhodnúť, že autorizácia Účtu alebo ďalšie používanie Služieb zo strany Používateľa podlieha poskytnutiu úradne overených dokumentov alebo procesu opätovnej autorizácie.

1.9 Poskytovateľ služby si vyhradzuje právo zopakovať proces autorizácie Účtu v prípade,
že sa údaje Používateľa zmenili alebo, ak je Účet neaktívny dlhšiu dobu ako 30 dní.

1.10 Nedostatok autorizácie Účtu v dôsledku zamietnutia autorizácie ( článok III ods. 2 týchto Regulácií), zrušenia povolenia na Účet (článok III ods. 3 týchto Regulácií), zablokovania Účtu (článok IV týchto Regulácií) na základe ustanovení týchto Regulácií vedie k nedostatku prístupu k Produktom, pre ktoré sa vyžaduje autorizácia v súlade
s ustanoveniami bodu IX týchto Regulácií, aj keď sú v danom okamihu súčasťou poskytovaných služieb.

1.11 Zablokovanie Účtu v súlade s článkom IV týchto Regulácií má za následok stratu prístupu ku všetkým Produktom.

2. Zamietnutie Autorizácie

2.1 Poskytovateľ služby môže odmietnuť autorizovať Účet z dôvodu oprávneného záujmu Poskytovateľa služby alebo iných Používateľov, a to predovšetkým z nasledovných dôvodov:

a) Používateľ alebo iné subjekty, ktoré sú s ním spriaznené podielovo alebo personálne, vykonáva/jú akékoľvek aktivity, ktoré sú v rozpore so všeobecne platnými zákonmi, Reguláciami alebo zásadami slušnosti, vrátane používania Databázy alebo Softvéru Používateľa na distribúciu nevyžiadaných obchodných informácií (spamu) alebo propagácie konkurenčnej činnosti proti Platforme Queryspeed.

b) neuhradenie dlžných súm zo strany Používateľov alebo subjektov spriaznených podielovo alebo personálne s Používateľmi voči ostatným podnikateľom,

c) opodstatnené podozrenie (na základe údajov o telefonickom kontakte, adrese a iných zdrojov informácií) o porušení ustanovení článku II ods. 4 a ods. 7 a článku V ods. 2. týchto Regulácií zo strany Používateľa,

d) Používateľ poskytol neúplné alebo nepravdivé informácie Poskytovateľovi služby,

e) Používateľ vedie podnikateľskú činnosť kratšie ako pól roka,

f) získanie informácií o prebiehajúcom konaní o bankrote, usporiadaní, znovuzískaní alebo likvidácii voči Používateľovi,

g) podnikateľská činnosť Používateľa je pozastavená alebo ukončená,

h) Používateľ porušil ustanovenia zmluvy,

i) uplatnenie klauzúl zo strany Používateľa, v rámci ktorých sa zakazuje postúpenie pohľadávky alebo ktoré vedú k zákazu postúpenia pohľadávok pre dopravné zákazky,

j) zmena zloženia akcionárov vo viac ako 50% podielu na Účte používateľa alebo zmena zloženia partnerstva vo viac ako 50% zloženia v priebehu predchádzajúcich 2 rokov
od okamihu vstupu do autorizačného procesu.

2.2 Okolnosti uvedené v článku III. ods. 2.1 písm. b) týchto Regulácií by mali byť zdokumentované prostredníctvom:

a) platného súdneho rozsudku,

b) zverejnením ponuky na predaj vo Výmene pohľadávok zo strany Queryspeed Platformy,

c) inej zdokumentovanej správy (napr. informácia o dlhu a iné).

3. Zamietnutie Autorizácie

3.1 Zrušenie autorizácie vedie k nedostatočnému povoleniu Účtu so všetkými Odvodenými účtami a následkom uvedeným v článku III ods. 1.10 týchto Regulácií.

3.2 Poskytovateľ služby môže zrušiť autorizáciu Účtu z dôvodu oprávneného záujmu Poskytovateľa služby alebo iných Používateľov, najmä z nasledovných dôvodov:

a) stanovené v článku III ods. 2 týchto Regulácií (Zamietnutie Autorizácie),

b) porušenie ustanovení článku V ods. 3 týchto Regulácií (ZÁRUKY UŽÍVATEĽA A SÚVISIACEHO POUŽÍVATEĽA, s ohľadom na Produkty),

c) oneskorenia platby Poskytovateľovi služby, ktoré trvajú dlhšie ako 14 dní,

3.3 Autorizácia Účtu môže byť zrušená na čas overovania Používateľa.

3.4 Zrušenie autorizácie Účtu sa uskutočňuje na čas potrebný na vysvetlenie situácie Používateľa alebo do dátumu vyrovnania čiastok splatných Poskytovateľovi služby.

3.5 Poskytovateľ služby po vysvetlení dôvodov zrušenia autorizácie Účtu rozhoduje o:

a) zablokovaní Účtu,

b) obnovení autorizácie Účtu používateľa za predchádzajúcich podmienok,

c) obnovení autorizácie Účtu na základe zmluvy o individuálnych podmienkach prístupu k Službám uvedeným v článku VII ods. 2.2. týchto Regulácií.

d) ponechaní zrušenej Autorizácie Účtu až do dňa splnenia podmienok stanovených Poskytovateľom služby v priebehu overovania.

IV. ZÁKLAD PRE ZABLOKOVANIE A VYMAZANIE ÚČTU

1.1 Blokovanie Účtu spôsobuje úplnú stratu prístupu k Platforme a Produktom. Zablokovanie sa môže vzťahovať na Účet alebo na jednotlivé Odvodené Účty. V deň zablokovania Účtu (bez časového obmedzenia) je zmluva tiež ukončená.

1.2 Poskytovateľ služby môže zablokovať:

a) Účet a Odvodené účty v dôsledku ukončenia Zmluvy v súlade s článkom VII ods. 2. týchto Regulácií,

b) konkrétny Odvodený účet na základe žiadosti uvedenej v článku V ods. 2.3. týchto Regulácií, alebo určenia Poskytovateľa služby, že právny vzťah s príslušným Používateľom takéhoto Odvodeného účtu uplynul.

1.3 Poskytovateľ služby má právo zablokovať Účet a všetky Odvodené účty v nasledovných prípadoch:

a) uvedené v článku III ods. 2 týchto Regulácií (Zamietnutie Autorizácie) alebo článku V ods. 3 týchto Regulácií (POŽIADAVKY UŽÍVATEĽA A SÚVISIACEHO POUŽÍVATEĽA, pokiaľ ide o Výrobky), ktoré vedú k hrubému porušovaniu záujmov Poskytovateľa služby alebo iných Užívateľov - s okamžitým účinkom bez predchádzajúceho varovania o zrušení autorizácie Účtu,

b) omeškania platby Poskytovateľovi služby trvajúcu viac ako 14 dní,

c) negatívne stanovisko k sťažnosti Používateľa, ktorého autorizácia bola zrušená,

d) uplynutia 90 dní od dátumu zrušenia autorizácie Účtu a nedostatok dôvodov
na obnovenie autorizácie,

e) Používateľ nie je aktívny a nemá aktívnu Zmluvu dlhšie ako 90 dní,

f) porušenie práv Poskytovateľa služby Používateľom alebo Odvodeným používateľom, uvedených v článku VI. ods. 2 týchto Regulácií.

1.4 Poskytovateľ služby má právo uplatniť dočasné zablokovanie na základe ustanovení
v článkoch V ods. 2 a ods. 3 týchto Regulácií – Účet sa zablokuje na 24 hodín pri prvom porušení, na 48 hodín pri druhom porušení a 72 hodín pri treťom porušení, alebo v situácii opísanej v článku IV ods. 1.3 písmeno b) týchto Regulácií až do uskutočnenia platby.

V. VYHLÁSENIA A ZODPOVEDNOSŤ POUŽÍVATEĽA

1. Úlohy a prístupy Odvodených používateľov

1.1 V rámci Účtov sú vytvorené Odvodené účty.

1.2 Odvodeným používateľom môžu byť priradené úlohy v rámci Účtu a majú prístup
k špecifickým funkciám. Používateľ a zástupca sú zodpovední za správnosť údajov
a povolení (vyplývajúcich z rolí a prístupov).

1.3 Zástupca môže priradiť a prijímať úlohy Správcu. Správca vykonáva v rámci Platformy súčasné operačné aktivity vrátane rozhodovania v oblasti Odvodených účtov.

2. Povinnosti používateľov a Odvodených používateľov s ohľadom na Účet

2.1 Používateľ je povinný:

a) poskytnúť pravdivé údaje týkajúce sa spoločnosti Používateľa a údajov Odvodených používateľov,

b) nahlásiť osobné údaje, telefónne číslo a adresu do Účtu a Odvodených účtov
a aktualizovať ich,

c) informovať Poskytovateľa služby o akejkoľvek zmene v zložení:

- riadiacich orgánov Používateľa, alebo

- partnerov v partnerstve alebo civilnom partnerstve, alebo

- akcionárov držiacich aspoň 10 percent akcií.

2.2 Používateľ je povinný na žiadosť Poskytovateľa služby potvrdiť pravosť údajov uvedených v Odvodenom účte a uviesť právny vzťah opodstatňujúci vytvorenie Odvodeného účtu
pre danú osobu prostredníctvom relevantného dokumentu (napr. občiansky preukaz fyzickej osoby – Odvodeného používateľa, vyhlásenie o právnom vzťahu medzi Používateľom a Odvodeným používateľom, atď.) Používateľ však musí zabezpečiť, aby poskytnutie takýchto údajov bolo v súlade s požiadavkami právneho predpisu o ochrane osobných údajov.

2.3 Najneskôr do siedmich dní po ukončení právneho vzťahu uvedeného v článku V ods. 2.2.:

a) je Používateľ povinný vymazať Odvodený účet, v rámci ktorého zanikol právny vzťah, alebo zaslať Poskytovateľovi služby žiadosť o vymazanie,

b) Odvodený používateľ, ktorého právny vzťah zanikol, by mal na tento fakt upozorniť Poskytovateľa služby. Poskytovateľ služby si vyhradzuje právo vymazať Odvodený účet Používateľa, ak sa zistí, že uvedený právny vzťah bol ukončený.

2.4 Používateľ ani Odvodený používateľ nemajú právo:

a) používať Účty iných Používateľov/Odvodených používateľov,

b) poskytovať prístup k svojmu Účtu iným Používateľom/Odvodeným používateľom,

c) poskytovať prístup k Účtu tretím stranám, vystaviť objednávky alebo prijať objednávky v prospech iných subjektov ako pre Používateľa, pre ktorého bol Účet zaregistrovaný,

d) žiadať Poskytovateľa služby o vystavenie Faktúry pre akýkoľvek iný subjekt
alebo žiadať započítanie platby za Faktúru vystavenú inému subjektu

e) žiadať vystavenie Faktúry pre iného dodávateľa,

f) vymazať dokumenty alebo uložené údaje o Účte alebo o Odvodenom účte, s výnimkou prípadov, keď sa okamžite nahradia inými relevantnými údajmi,

g) používať funkcie a nástroje Queryspeed Platformy v rozpore s ich zamýšľaným účelom (napr. umiestňovať kontaktné údaje do poľa Popis v ponuke alebo doň umiestniť iný obsah, ktorý je v rozpore s ustanoveniami alebo so zásadami slušnosti, a pod.).

2.5 Odvodený používateľ je povinný:

a) zabezpečiť Odvodený účet heslom (tak, aby sa nedalo uhádnuť) a udržiavať ho
v tajnosti. Heslo je dôverná informácia,

b) upozorniť Poskytovateľa služby (emailom na adrese: info@queryspeed.sk alebo kontaktovaním zákazníckeho centra) na akékoľvek zmeny údajov týkajúce
sa podnikateľa a Používateľa (napr. podnikateľ alebo jeho partneri/akcionári), predovšetkým podľa špecifikácie v článkoch V ods. 2.1. a ods. 2.3 týchto Regulácií.

2.6 Používateľ je povinný informovať Poskytovateľa služby emailom (email/kontaktný formulár) alebo kontaktovaním zákazníckeho centra o plánovanom ukončení alebo pozastavení podnikateľskej činnosti v takom časovom predstihu, aby bolo možné ukončiť Zmluvu s výpovednou lehotou.

3. Povinnosti Používateľov a Odvodených používateľov s ohľadom na Produkty

3.1 Používateľ vyhlasuje, že uznáva nasledovné:

a) Účet je navrhnutý na výmenu informácií s iným Používateľom ako súčasť podnikateľskej činnosti, predovšetkým na dohodnutie podmienok realizácie objednávok, dohôd a nákladnej prepravy.

b) prostredníctvom Produktov, ktorých Odvodení používatelia konajú v jeho mene, môžu vzniknúť záväzky,

c) všetky ponuky, oznámenia a vyjadrenia uskutočnené v rámci Produktov Queryspeed Platformy majú právnu dôležitosť v súlade so všeobecne platnými a záväznými právnymi predpismi,

d) za stanoviská a pripomienky uverejnené Odvodenými používateľmi je zodpovedný nielen autor, ale aj Používateľ, v mene ktorého konal.

3.2 Používateľ a každý Odvodený používateľ sa zaväzujú používať Queryspeed Platformu
v súlade s platnou legislatívou, spoločenskými a morálnymi normami a ustanoveniami týchto Regulácií, predovšetkým:

a) konať spôsobom, ktorý neporušuje práva iných Používateľov / Odvodených používateľov;

b) nedať právo na používanie Účtu tretím stranám;

c) neposkytnúť prístup k prihlasovacím údajom alebo akýmkoľvek iným spôsobom umožniť používanie Účtu;

d) nevydávať sa za iné osoby;

e) neporušiť dôvernosť korešpondencie

3.3 Obsah v poliach editovateľných v Produktoch, by mal byť čitateľne upravený a nesmie obsahovať:

a) vulgárne slová, obsah podnecujúci nenávisť, rasizmus, xenofóbiu a konflikty medzi národmi,

b) informácie vo vertikálnom rozložení,

c) reklamný obsah,

d) skratky a skrytý obsah porušujúci tieto Regulácie alebo ustanovenia všeobecne platných a záväzných predpisov,

e) informácie o bezplatnej doprave alebo vozidlách,

f) kontaktné informácie (email, adresa, web stránka alebo iné)

g) názory na iných Používateľov.

3.4 V záujme overenia správ o porušení ustanovení týchto predpisov má Poskytovateľ služby právo požadovať od používateľov doklady potvrdzujúce výkon alebo objednávku dopravnej Služby.

3.5 Používateľ sa zdrží iného neželaného správania, predovšetkým takého, ktoré by viedlo
k závažnému zaťaženiu serverov alebo pripojenia Poskytovateľa služby.

VI. ZODPOVEDNOSŤ A PRÁVA POSKYTOVATEĽA SLUŽBY

1. Zodpovednosť Poskytovateľa služby

1.1 Poskytovateľ služby sa bude usilovať zabezpečiť, aby:

a) Platforma Queryspeed a všetky služby poskytované prostredníctvom nej boli v neustálej prevádzke a bez výpadkov,

b) čas na odstránenie možných porúch (chápaný ako celková nedostupnosť Produktu,
t. j. žiadny prístup k jeho základným funkciám) nie je dlhší ako 24 hodín (s výnimkou štátnych sviatkov a sobôt),

c) čas obmedzenia prístupu k Produktu nie je dlhší ako 72 hodín (s výnimkou štátnych sviatkov a sobôt),

d) prestávky na údržbu v prevádzke Platformy Queryspeed nenastali častejšie ako dvakrát za mesiac na 4 hodiny, vždy medzi 19:00 a 6:00 alebo počas sviatkov bez obmedzenia počtu hodín, s výnimkou prípadov, keď chyba nastala v dôsledku vyššej moci
alebo faktorov nezávislých od Poskytovateľa služby, vrátane neoprávneného zásahu Používateľov alebo tretích strán, zodpovednosť Poskytovateľa služby bude vylúčená.

1.2 Poskytovateľ služby nenesie zodpovednosť za chyby spôsobené príčinami mimo kontroly Poskytovateľa služby, najmä pokiaľ ide o:

a) nedostatok prístupu k Produktom v dôsledku sankcií uložených v súlade s článkom III a IV týchto Regulácií,

b) nedostatočný prístup k Produktom alebo neúplný prístup k ním, ktoré vyplývajú
zo Softvéru alebo hardvéru používateľa,

c) stratu údajov všetkých Používateľov uložených na serveroch, ktoré nepatria Poskytovateľovi služby.

1.3 Poskytovateľ služby nesie zodpovednosť za škody spôsobené Používateľovi len v prípade, že sa tak stalo úmyselne.

1.4 Poskytovateľ služby je zodpovedný len za služby poskytované elektronicky za podmienok špecifikovaných vo všeobecne platných ustanoveniach.

1.5 Poskytovateľ služby nenesie zodpovednosť za skutky a opomenutia Používateľov / Odvodených používateľov, najmä za:

a) správnosť údajov poskytnutých Používateľom v procese registrácie a autorizácie Účtu Používateľa,

b) obsah poskytnutý a zverejnený prostredníctvom Produktov,

c) neuzavretie alebo nesprávne uzavretie dohôd, resp. zmlúv zo strany Používateľov uzatvorených s inými Používateľmi,

d) kroky Používateľov alebo tretích strán, ktoré porušujú ustanovenia týchto Regulácií,

e) platobnú neschopnosť Používateľov,

f) zrušenie alebo neudelenie autorizácie Účtu a z toho vyplývajúca strata zisku Používateľovi,

g) vymazanie a zablokovanie Účtu alebo prístupu k niektorým alebo všetkým Službám Používateľovi, ktorého činy sú v rozpore s všeobecne platnými právnymi predpismi, ustanoveniami Regulácií, zásadami slušnosti alebo jeho činy ohrozujú alebo porušujú záujmy Poskytovateľa služby alebo iných Používateľov,

h) vymazanie ponúk Používateľa,

i) výsledok získania prístupu k Účtu Používateľa zo strany neoprávnených osôb,
bez ohľadu na spôsob, akým sa tak stalo (napr. Používateľ poskytol heslo tretím stranám alebo tretia strana prelomila heslo),

j) údaje odvodené z externého systému alebo zverejnené subjektmi inými ako Používateľ služby a dostupné prostredníctvom Produktov,

k) za služby poskytované tretími stranami a dostupné prostredníctvom Produktov.

2. Ochrana databázy a Softvéru

2.1 Databáza je majetkom Poskytovateľa služby a podlieha ochrane podľa predpisov o ochrane databáz a ako diela v zmysle predpisov o ochrane duševného vlastníctva.

2.2 Prístup do databázy je možný prostredníctvom Produktov v súlade s ustanoveniami článku IX týchto Regulácií.

2.3 Poskytovateľ služby určuje obmedzenie prenosu pre každého Používateľa. Obmedzenie prenosu je obmedzenie odoslaných údajov za časovú jednotku v rámci Platformy Queryspeed a Softvéru Queryspeed. Prekročenie obmedzenia znamená zablokovanie ďalších prenosov a zobrazenie príslušného upozornenia. Používateľ dostáva limit od 1,000 do 10,000 zobrazení za mesiac. Táto hodnota závisí od rozsahu prezretých údajov.

2.4 Databáza používateľov je predmetom ochrany na základe Regulácií o ochrane databáz
a autorského práva ako dielo: Všetky vlastnícke práva na Databázu používateľov Platformy Queryspeed patria výlučne Poskytovateľovi služby.

2.5 Kopírovanie, úprava, distribúcia Databázy používateľov bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa služby alebo použitie Databázy používateľov v rozpore s týmito Reguláciami, vrátane zničenia, vymazania alebo úpravy údajov v Databáze sa zakazuje. Takáto činnosť predstavuje závažné porušenie platných právnych predpisov a ustanovení týchto Regulácií a je základom pre podanie žaloby na porušovateľa s cieľom zastaviť takýto postup, vrátiť získané výhody a zaplatiť príslušnú kompenzáciu

2.6 Všetky práva duševného vlastníctva na Softvér Queryspeed a Platformu patria Poskytovateľovi licencie. Používanie Softvéru a Platformy Queryspeed na základe týchto Regulácií a samostatnej zmluvy v nijakom prípade neznamená nadobudnutie akýchkoľvek práv duševného vlastníctva zo strany Používateľa na Softvér a Platformu Queryspeed. Akékoľvek porušenie práv duševného vlastníctva v súvislosti so Softvérom a Platformou Queryspeed sa zakazuje, predovšetkým:

a) kopírovanie, úprava a prenos cez internet alebo iným spôsobom Softvér alebo jeho časti ako aj konkrétnych diel a databáz bez výslovného súhlasu Poskytovateľa licencie,

b) použitie Softvéru spôsobom, ktorý je v rozpore s Reguláciami alebo všeobecne platnými právnymi predpismi,

c) zničenie, poškodenie, vymazanie alebo úprava IT, textových a grafických údajov
alebo zasahovanie do prevádzky Produktov akýmkoľvek spôsobom,

d) stiahnutie obsahu alebo celého Softvéru, predovšetkým Databázy používateľov, a ich ďalšie použitie ako celku alebo časti, bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa licencie.

3. Oprávnenia Správcu

3.1 Poskytovateľ licencie si vyhradzuje právo zasiahnuť do technickej štruktúry Účtu s cieľom diagnostikovania nepravidelností v Softvéri a vykonať akékoľvek iné zmeny alebo inak ovplyvniť technické aspekty Účtu s cieľom modifikácie alebo obnovy správneho fungovania.

3.2 Poskytovateľ služby môže vymazať alebo zablokovať Účet alebo prístup k niektorým alebo všetkým Službám ktorémukoľvek Používateľovi, ktorého činy porušujú záujmy Poskytovateľa služby alebo iných Používateľov. Pravidlá vymazania a zablokovania Účtu sú uvedené v článkoch III ods. 2 a ods. 3 a v článku IV týchto Regulácií.

3.3 Ak Používateľ podnikne kroky, ktoré porušujú tieto Regulácie, Poskytovateľ služby bude oprávnený žiadať od Používateľa zmluvnú pokutu vo výške:

a) mesačného poplatku špecifikovaného v Cenníku platnom v deň naúčtovania zmluvnej pokuty bez akýchkoľvek aktuálnych akcií alebo zliav – v prípade menších porušení,

b) 3-násobok mesačného poplatku uvedeného v Cenníku platnom v deň naúčtovania zmluvnej pokuty za každé porušenie – v prípade porušení s miernym ohrozením záujmov Poskytovateľa služby a iných Používateľov, predovšetkým pokiaľ ide
o porušenie ustanovení Regulácií: článok V ods. 2.4., článok III ods. 2.1. písm. a),

c) 10-násobok mesačného poplatku uvedeného v Cenníku platnom v deň naúčtovania zmluvnej pokuty bez akýchkoľvek akcií a zliav – v prípade závažných porušení ohrozujúcich hospodárske záujmy Poskytovateľa služby, ktoré predovšetkým pozostávajú z porušenia ustanovení článku V ods. 2.4. týchto Regulácií poskytnutím prístupu do Účtu viac ako jednému subjektu alebo z používania Účtu viac ako jedným Používateľom a z porušenia ustanovení Regulácií: článok III ods. 3.2., článok VI ods. 2.5.

3.4 Poskytovateľ služby si vyhradzuje právo a Používateľ súhlasí s nasledovným:

a) použiť duševné a priemyselné vlastnícke práva Používateľa, vrátane obchodných názvov a ochranných známok na propagačné a marketingové účely Poskytovateľa služby.

b) umiestnenie vodoznaku „Queryspeed“ do kópií dokumentov uvedených v článku III ods. 1.5 v profile Používateľa,

3.5 Používateľ pomocou Queryspeed Platformy potvrdzuje svoju ochotu dostávať aktuálne informácie. Používateľ môže kedykoľvek odstúpiť od prijatia vyššie uvedených informácií tým, že túto skutočnosť oznámi Poskytovateľovi služby.

PRAVIDLÁ POSKYTOVANIA SLUŽIEB

VII. PODMIENKY UZAVRETIA A UKONČENIE ZMLUVY

1. Uzavretie zmluvy

1.1 Prístup k Softvéru sa uskutočňuje v okamihu Overenia Účtu na základnej úrovni. Po získaní autorizácie dostane Používateľ prístup k ďalším funkciám v súlade s ustanoveniami článku IX týchto Regulácií, Služby v rámci Produktov sú poskytované za platbu prostredníctvom Softvéru za podmienok Zmluvy, Pravidiel a Cenníka.

1.2 Uzavretie zmluvy sa uskutočňuje prostredníctvom výmeny vyhlásení o vôli uskutočnených on-line, t.j. zadaním príkazu Odvodeným používateľom konajúcim v mene Používateľa
a potvrdením jeho prijatia zo strany Poskytovateľa služby vydaním a zaslaním zmluvy prostredníctvom e-mailu Zástupcovi. Momentom uzatvorenia Zmluvy je okamih vytvorenia dokumentu vo formáte pdf.

1.3 Poskytovateľ služby si vyhradzuje právo uzavrieť písomnú zmluvu výmenou podpísaných kópií.

1.4 Nové funkcie Queryspeed Platformy, ktoré nie sú uvedené v článku IX týchto Regulácií, Poskytovateľ služby sprístupňuje Používateľom v rámci beta-testov Softvéru, čo znamená, že jedným z cieľov implementácie je testovanie Produktu z prostredia skutočného logistického využitia. Poskytovateľ služby nezaručuje ich dostupnosť alebo chyby, ktoré Klient uznáva a súhlasí. Akákoľvek zodpovednosť Poskytovateľa služby za Softvér
v skúšobnej verzii je vylúčená, s výnimkou úmyselného zneužitia alebo vynechania. Bezplatne môžete použiť skúšobnú verziu Softvéru až do konca obdobia beta testov
a ponuky nových Služieb.

2. Ukončenie zmluvy

2.1 Zmluvu je možné ukončiť zrušením platnosti vo forme dokumentu s uvedením pôvodcu vyhlásenia (scan, fax, email):

a) ktoroukoľvek Zmluvnou stranou bez udania dôvodu s trojmesačnou výpovednou lehotou,

b) Používateľom s okamžitou platnosťou (účinný odo dňa odoslania oznámenia a keď bol Poskytovateľ servisu bol oboznámený s jeho obsahom), ak Používateľ nesúhlasí
so zmenami zavedenými v Reguláciách spôsobom uvedeným v článku XIII ods. 2 týchto Regulatív, v lehote jedného mesiaca odo dňa uverejnenia zmien v Reguláciách,

c) Poskytovateľom služby s okamžitým účinkom (účinný odo dňa odoslania oznámenia a keď bol Používateľ servisu oboznámený s jeho obsahom), v prípade:

I. výskytu akéhokoľvek dôvodu blokovania Účtu uvedeného v článku IV týchto Regulácií,

II. nezaplatenia v lehote uvedenej vo faktúre,

III. ochrany podstatného záujmu a bezpečnosti Poskytovateľa služby
alebo Používateľov.

2.2 Poskytovateľ služby si vyhradzuje právo poskytovať Služby za individuálnych podmienok uvedených v samostatnej zmluve. Obmedzenie prístupu k Platforme uvedenej v ustanovení článku VIII ods. 1.5. sa nepovažuje za ukončenie zmluvy.

2.3 Poskytovateľ služby má právo poskytnúť prístup k Službám Používateľovi na skúšobné obdobie. Počas skúšobného obdobia sa na Používateľa vzťahujú ustanovenia Regulácií.

 

VIII. CENA A PLATBY

1. Ceny za prístup ku každému Produktu sú stanovené:

a) v Objednávkovom formulári a v Zmluve, kde Poskytovateľ servisu má právo zmeniť cenu za Zmluvu zaslaním oznámenia e-mailom Zástupcom o plánovanej zmene Ceny spolu s novým Cenníkom, pri ktorom nové ceny nadobudnú platnosť od prvého zúčtovacieho obdobia po uplynutí 30 dní odo dňa odoslania vyššie uvedených oznámení, alebo

b) v podmienkach akcie uvedených v Cenníku, Zmluve alebo pravidlách akcie.

2. Poplatky sa vypočítavajú podľa Cenníka.

3. Používateľ uskutoční platbu za podmienok uvedených v Zmluve. Dátum zaplatenia je dátum pripísania sumy uvedenej na Faktúre alebo Zálohovej faktúre na bankový účet Poskytovateľa služby

4. Poskytovateľ služby si vyhradzuje právo na, a Používateľ súhlasí s nasledovným:

a) vydávanie a odosielanie Faktúr za Služby sa uskutoční v elektronickej podobe,

b) Faktúry sa budú odosielať bez podpisu osoby oprávnenej na jej prijatie.

5. Poskytovateľ si vyhradzuje právo účtovať pre súkromné osoby poplatok za overenie telefónneho kontaktu formou SMS správy a to jednotlivo vo výške 0,20 centov
pre Slovenskú republiku a 10 Kč pre Českú republiku.

IX. PRODUKTY

1. Voľné prepravy – produkt umožňuje zadávať dopyty na prepravu nákladu. Dopyty obsahujú podrobné údaje o preprave. Na dopyty reagujú prepravcovia poskytnutím ponuky záujemcovi o prepravu.

2. Voľné vozidlá – produkt poskytuje prehľad vozidiel dostupných pre objednanie prepravy. Vozidlo je možné do ponuky pridať ručne, alebo je pridávané automaticky z produktu Voľné prepravy.

3. Dopyty na sklad – produkt umožňuje zadávať dopyty na skladové priestory v mestách
po Európe. Na tieto dopyty môžu následne reagovať vlastníci, či prenajímatelia skladov.

4. Súkromné dokládky – produkt umožňuje zadávať dopyty na dokládky drobného tovaru, ktorý môžu prepravcovia doložiť ku prepravovanému nákladu na trase zhodnej s dopytom.

5. Fleet – produkt umožňuje prepravcom viesť evidenciu dopravných prostriedkov, ktorými disponujú a môžu ich použiť v rámci platformy Queryspeed.

6. Moje sklady – produkt umožňuje viesť evidenciu skladových priestorov dostupných
pre prenájom.

X. SŤAŽNOSTI

1. Sťažnosť môže byť podaná:

a) písomne na adresu: Čiči SPEED s.r.o., so sídlom: Trnovec nad Váhom 210, Trnovec nad Váhom, 925 71,

b) emailom: info@queryspeed.sk

2. Sťažnosť by mala obsahovať:

a) QueryID,

b) meno a priezvisko alebo obchodný názov spoločnosti a adresu trvalého pobytu alebo sídla Používateľa, ktorý podáva sťažnosť, ďalej len "Sťažovateľ",

c) špecifikáciu predmetu sťažnosti,

d) predstavenie okolností na odôvodnenie sťažnosti.

3. V prípade, že sťažnosť nespĺňa kritériá uvedené v článku X ods. 2., Poskytovateľ služby bude okamžite informovať Sťažovateľa o potrebe doplnenia sťažnosti najmenej do 7 dní a o rozsahu doplnenia s pokynom, že v prípade nedoplnenia sťažnosti v stanovenej časovej lehote sa sťažnosť nebude brať do úvahy. Po márnom vypršaní stanovenej lehoty
sa sťažnosť nebude brať do úvahy

4. Poskytovateľ služby zváži sťažnosť do 15 pracovných dní po jej predložení. Poskytovateľ služby si vyhradzuje právo predĺžiť 15-dňovú lehotu na odpoveď, ak je na poskytnutie odpovede potrebné získať ďalšiu technickú alebo právnu analýzu alebo preklad, o čom bude Sťažovateľ okamžite informovaný.

5. Odpoveď na sťažnosť môže byť poskytnutá:

a) písomne, zaslaním odpovede na adresu Používateľa,

b) emailom na emailovú adresu poskytnutú Sťažovateľom,

c) telefonicky

6. Poskytovateľ služby si vyhradzuje právo nezareagovať na sťažnosť, ak sťažnosť neobsahuje údaje dostatočné na identifikáciu Používateľa alebo subjektu, ktorý žiadosť zaslal
alebo ak neobsahuje žiadne údaje umožňujúce poskytnúť odpoveď na sťažnosť.

7. Používateľ je plne zodpovedný za obsah sťažnosti.

8. Používateľ, ktorý nesúhlasí s odpoveďou na sťažnosť, môže podať žiadosť o opätovné zváženie sťažnosti do 90 dní od prijatia odpovede. Uplatňujú sa ustanovenia článku
X ods. 1 až 7 týchto Regulácií.

9. V dôsledku opätovného spracovania sťažnosti v súlade s článkom X ods. 8 týchto Regulácií je reklamačný postup dokončený pre Používateľa a neexistujú žiadne prostriedky na odvolanie, pokiaľ:

a) Používateľ predloží nové okolnosti a dôkazy, ktoré môžu ovplyvniť riešenie sťažnosti,

b) Používateľ obnoví korešpondenciu, aby získal prístup k Službám na základe individuálnych podmienok uvedených v článku VII ods. 2.2 týchto Regulácií.

XI. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

1. ROZSAH ÚDAJOV

1.1 Poskytovateľ služby je Prevádzkovateľom osobných údajov v zmysle ustanovení právnych predpisov o ochrane osobných údajov a ustanovení Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), správcom osobných údajov je Poskytovateľ služby (info@queryspeed.sk).

1.2 Údaje sú poskytované dobrovoľne a pravidlá spracúvania sú stanovené v Ochrane osobných údajov dostupnej na https://queryspeed.sk/gdpr.html .

XII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Poskytovateľ služby zverejní zmeny Regulácií na www.queryspeed.sk

2. Poskytovateľ služby má právo jednostranne zmeniť ustanovenia Regulácií. Zmeny nadobúdajú účinnosť vo chvíli, keď sa pozmenený text Regulácií zverejní na internetovej stránke uvedenej v článku XII ods. 1 týchto Regulácií. Akékoľvek zmeny telefonického kontaktu alebo adresy (vrátane emailu a web stránok) uvedených v Reguláciách
alebo očividné preklepy nepredstavujú zmenu Regulácií.

3. Vo veciach, ktoré sa riadia Reguláciami alebo Zmluvou sa uplatňuje slovenská legislatíva.

4. Akékoľvek spory vyplývajúce z Regulácií alebo s nimi súvisiace budú riešené všeobecným súdom s jurisdikciou v sídle Poskytovateľa služby.